Utleiebetingelser

Utleiebetingelser for
Multitechnic highend rental AS

Disse betingelser gjelder såfremt intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter tidligere publiserte utleiebetingelser
1. Utleid utstyr kan kun brukes av leietaker eller hans representant(er). Fremleie skal kun skje med skriftlig godkjenning fra utleier.
2. Fra Norge skjer all utleie fritt Multitechnic highend rental AS(herretter kalt M-HER i dette dokuent). Besørger M-HER transport, tilkommer fraktkostnad.
3. Det skal på forhånd avtales skriftlig mellom M-HER og leietaker dersom utstyret skal bringes ut av Norge.
4. M-HER har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.
5. Leieprisen beregnes til enhver tid på grunnlag av utleiers fastsatte priser. Den tiden utstyret er utleid kalles leieperioden, med dette menes den tid utstyret har vært borte fra utleiers forretning og rådighet jamfør leieavtalen. Leieprisen inkluderer ikke lessing og lossing av biler.
6. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med opplagt konto skal betaling finne sted (netto) 14 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved eventuelle senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
7. Hvis en avtalt leieperiode ikke overholdes av leietaker er utleier berettiget til uten varsel å kreve utstyret umiddelbart tilbakelevert til utleier, eller å hente det utleide utstyret for leietakers regning. Det samme gjelder også dersom leietaker bryter kontrakten, for eksempel ved uteblivelse av leieavgift til avtalt tid. Med avhentingsberettiget brudd hører også utleggsforretning hos leietaker, konkurs eller annen betalingsstansing.
8. Leietaker er ubetinget forpliktet til avtalt tid å tilbakelevere alt utstyret etter leieperiodens slutt, og er ikke berettiget til å under noen omstendigheter foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot utleier, uansett hvilken årsak.
9. En eventuell forlengelse av leieperioden må avtales med M-HER senest en uke før leieperiodens utløp. Forlengelse av leieperioden skal alltid foregå skriftlig. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med utleiers fastsatte leiepriser.
10. Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette – berettige til nedsettelse av leien.
11. Dersom leietaker står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.
12. Avbestilling av utstyret kan normalt skje innen 7 dager før leieperiodens start. Avbestilling 7-2 dager før leieperiodens start vil bli debitert leietaker med 50 % av avtalt leiebeløp. Avbestilling mindre en 48 timer før Leieperiodens start vil bli debitert med 100 % av avtalt leiebeløp.
13. Utleier er berettiget til å kreve hele leiebeløpet, eller deler av det innen leieperiodens start. Med mindre annen skriftlig avtale foreligger, er eventuelt ikke betalt leie, samt andre omkostninger forfallende til betaling straks ved leieperiodens opphør.
14. Leietaker er forpliktet til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte.
15. Leietaker er pliktig til å forsikre utstyret fra det øyeblikket utstyret forlater M-HER sine lokaler til det returneres M-HER. Forøvrig er leietaker eneansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Dette gjelder også skader/slitasje på andres eiendom/gjenstander grunnet bruk av utstyret.Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Eventuelle skader skal straks informeres M-HER, og Tyveri/hærverk skal meldes til Politiet.
16. Tilbakeleverte defekte lyskilder(lyspærer) belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av M-HER, og reparasjonskostnaden debiteres leietaker til utleiers gjeldende timesatser.
17. Det leide utstyret skal ved tilbakelevering være i samme stand som ved henting/avlevering. All rengjøring, kveiling av kabler og tilbakestilling til samme stand som ved avhenting debiteres leietaker til utleiers gjeldende timesatser.
18. Utleier har rett til å heve leieprisen, hvis grunnen er endringer i offentlige avgifter.
19. Utleier har til en hver tid rett til å besiktige det utleide utstyret.
20. Hvis utleier skulle finne at leietaker benytter utstyret på ulovlig, eller på en uforsvarlig måte kan utleier umiddelbart og uten økonomiske kompensasjoner til leietaker avhente utstyret for leietakers regning.
21. Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmelse, ekstraordinære veiforhold, import eller eksportrestriksjoner, forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser, som forsinker, umuliggjør eller vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor utleiers kontroll, og det kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot M-HER.
22. M-HER er ansvarlig for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt M-HER innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. M-HER påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.
23. Alle avvik fra disse betingelser er ikke gyldig uten skriftlig kontrakt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Arkiv